Terms

Algemene voorwaarden webshop HB Webshops

Algemene Voorwaarden van HB Webshops, gevestigd te Barneveld.

Versie geldig vanaf 01-08-2011

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'HB Webshops' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

HB Webshops

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met

HB Webshops voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van

toepassing, indien HB Webshops voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te

schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden

of bedingen van derden niet door HB Webshops erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden

bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te

spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke

bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door HB Webshops.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden HB Webshops eerst na

schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door HB Webshops of een door HB Webshops

verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze

schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn HB Webshops en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van HB Webshops gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 HB Webshops kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had

behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting

(BTW).

3.2 HB Webshops garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen

plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de

consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het

verzenden van bestelde zaken kan HB Webshops verzendkosten in rekening brengen. De

levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij HB Webshops bekende postadres, niet zijnde

van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de

afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en

risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van HB Webshops zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra

de door HB Webshops geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging

aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig

bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten,

alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening

van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de

vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door HB Webshops opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van HB Webshops zijn,

waarna HB Webshops zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HB Webshops (opdrachtnemer)

bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk

is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen

vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat

geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van HB Webshops op basis van de wet is HB Webshops

gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op

schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan

HB Webshops omstandigheden ter kennis komen die HB Webshops goede grond geven te

vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien HB Webshops bij het

sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid

blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer,

een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit

daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig

deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan

HB Webshops zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,

welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate

bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden

gevergd, is HB Webshops bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij

HB Webshops, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,

binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn

afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan

HB Webshops heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over

te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken

bij HB Webshops. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10

werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de

afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt

HB Webshops na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop

per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete

retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de

geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen

van de door HB Webshops aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde

diensten, waarbij HB Webshops slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de

algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

begrepen, alle omstandigheden, waarop HB Webshops geen invloed heeft en die de levering van

zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij

HB Webshops en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit,

storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat HB Webshops de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door

HB Webshops niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien HB Webshops bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij

gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het

reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 HB Webshops biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-

voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer

voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 HB Webshops is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het

gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien

blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens

over te gaan tot terugzending aan HB Webshops) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden

aan HB Webshops. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen

uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan HB Webshops schriftelijk worden gemeld.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en

bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van

gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na

constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door HB Webshops gegrond worden bevonden, zal

HB Webshops naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer

een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de

aansprakelijkheid van HB Webshops en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds

beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van

HB Webshops) tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van HB Webshops gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van

HB Webshops voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen

aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 HB Webshops is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk

te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HB Webshops in gebreke

is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HB Webshops

en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of

gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van

de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een IDeal-transactie plaats te

vinden voorafgaand aan de aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim

en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand

voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe,

zijn de vorderingen van HB Webshops en de verplichtingen van de afnemer jegens

HB Webshops onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien HB Webshops haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer

een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien HB Webshops kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door HB Webshops aan de afnemer verkochte en geleverde zaken

blijft bij HB Webshops zolang de afnemer de vorderingen van HB Webshops uit hoofde van

de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de

afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten

nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HB Webshops wegens tekort

schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen

vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door HB Webshops geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan

HB Webshops of een door HB Webshops aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin

HB Webshops haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar

eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht HB Webshops zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan HB Webshops.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 HB Webshops respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de

enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven.

Deze informatie wordt door HB Webshops niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een

andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van

HB Webshops kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie

kan binnen HB Webshops (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als

doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal

deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het

productportfolio van HB Webshops. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

HB Webshops is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te

maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter

identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet

opzettelijk de rechten of de eigendom van HB Webshops, andere gebruikers van haar website of

anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.

HB Webshops is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw

van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 HB Webshops verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde

het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type

Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online

bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor HB Webshops geen onevenredige inspanning of

kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige

auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de

door HB Webshops geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten,

octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij HB Webshops en/of haar

leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te

verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering

van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HB Webshops is uitsluitend het Nederlands recht

van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar HB Webshops's Customer Care

helpdesk op het nummer 06 24 903 550, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 -

17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet

mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke

geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige

geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan

een daartoe bevoegde rechter.

Ontwerp & Realisatie door: Suite Seven